Místní knihovna Rad?ice
Naposledy aktualizováno: 20.2.2018

Vítejte na stránkách obecní knihovny v Rad?icích

 

 Knihovna je umíst?na v bývalé škole v místnosti 1. t?ídy.

 

Výpůj?ní den je každé pond?lí od 17 - 19 hodin

Pop?ípad? po dohod? na tel.606 839 006 

 

 

 

 


 

 

 19.2.2018

Ve zkušebním provozu jsou nové webové stránky knihovny:  www.radcice.eu/knihovna          

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Od 1. zá?í 2017 je nov? stanovena výpůj?ní doba knihy na 2 m?síce od data zapůj?ení.

D?kujeme za pochopení.

 

 

 

  V galerii můžete shlédnout fotky z besedy:

Hovo?it je vždycky o ?em...

s paní Jarmilou Bachmannovou, která se konala v místní hospůdce 8.zá?í 2017

  

 

Od 17.10.2017 máme k zapůj?ení nový soubor knih z jablonecké knihovny,ve kterém je spoustu  knih pro malé i velké ?tená?e,najdou se zde  i nápady pro "šikovné ruce". Více informací naleznete v sekci "služby".Podívejte se a p?ij?te si vybrat.... 

 

 

 

 

Obecní ú?ad a knihovna Rad?ice zvou v ned?li

17.12.2017 od 16h do zasedací místnosti O? na  

V?NO?N? POSEZEN? 

?eká vás: prodejní výstavka váno?ní dekorace a dárků místní výroby

                 horký sva?ák 

Uvítáme i vaše cukroví na ochutnávku.

 

 

14.12.2017

Do knihovny bylo zakoupeno n?kolik nových titulů pro malé i velké ?tená?e,které si můžete vypůj?it.Bližší info v sekci "služby" .

V pond?lí 18.12.2017 je knihovna letos otev?ena naposledy.Pop?ípad? po dohod? na tel.?ísle,které naleznete v sekci "úvod".poté se uvidíme až v novém roce.

 

 

 

 

Místní knihovna Rad?ice p?eje všem ?tená?ům i ne?tená?ům krásné Vánoce,

v novém roce spoustu zdraví a pohody. 

 

 

 

14.1.2018

 !!!!!POZOR!!!!

Vyhlašujeme sout?ž o:

NEJAKTIVN?JŠ?HO ?TEN??E

v po?tu p?e?tených knih, která se bude konat

od 1.1. do 30.6.2018.

 

Sout?ž bude ve dvou kategoriích:

- ?tená?i do 15 let

- ?tená?i nad 15 let 

 

Vít?z obdrží milou pozornost. 

P?ípadné dotazy pište na e-mail knihovny./knihovna.radcice@seznam.cz/

 

 

 

 

 23.1.2018

NOVINKA

Obecní knihovna rozhodla o zavedení pokuty:

ve výši  1K?/den

za prodlení ve výpůj?kách

Výpůj?ní doba je 2 m?síce od data zapůj?ení.

Tato pokuta se bude vybírat u knih zapůj?ených po 1.1.2018.

Peníze,které vybereme,budou použity na akce související s knihovnou.

D?kujeme.

 

 

 

 

 23.1.2018

Milí ?tená?i a p?íznivci naší knihovny,

 

ohledn? zlepšení komunikace mezi vámi a knihovnou, bych vás ráda požádala o vaše kontaktní údaje,které mi můžete p?edat bu? e-mailem,sms, ?i vypln?ním dotazníku,který si můžete vyzvednout v knihovn?.  

 

S vaším svolením vás budu v sms ?i e-mailech informovat o plánovaných akcích, p?ípadných  zm?nách otevírací doby a nebo také o blížím se konci 2m?sí?ní půj?ovací lhůty /cca 14 dní p?ed vypršením této lhůty/. 

 

Ve vyjíme?ných p?ípadech nabízím i možnost donášky knih p?ímo k vám domů. Tato služba se týká p?evážn? místních starších ob?anů, kte?í z jakéhokoliv důvodu si nemohou výpůj?ku zajistit osobn?.

 

Kontakt na knihovnu: 

e-mail- knihovna.radcice@seznam.cz

mobil- 606 83 90 06 

 

 

 

4.2.2018 

Beseda se spisovatelkou Klárou Hoffmanovou

Knihovna Rad?ice zve na besedu se spisovatelkou a autorkou knihy Cesty. P?íb?hy ze života venkovské zv?roléka?ky a regionální autorky n?kolika dalších knih, si budete moci poslechnout v

  naší hospůdce 16.2.2018 od 17h.

P?ij?te si popovídat o život?!